ເສດຖະສາດ ອັງກິດ-ລາວ
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

M1 M2 M3 MA ME MF MI MO MU
selected terms: 77 page 4 of 4
61. Monetary system
ລະບົບເງິນຕາ
70. Monopsony
ຜູ້ຊື້ຜູ້ດຽວ
62. Monetary theory
ທິດສະດີເງິນຕາ
71. Moonlighting
ການເຮັດວຽກນອກ
63. Monetary union
ສະຫະພາບເງິນຕາ, ການຮ່ວມເງິນຕາ
72. Moral hazard
ແນງຄິດລະເຫລີງ (ຜົນຮ້າຍຈາກແນວຄິດລະເຫລີງ) Synonym: Imperfect information
64. Money
ເງິນ
73. Mortgage
ການຊວດຈຳ, ຈຳນອງ, ຈຳນຳ
65. Money market
ຕະຫຼາດເງິນຕາ
74. Most Favoured Nation Clause (MFN)
ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດກ່ຽວກັບສິດພິເສດທາງການຄ້າ
66. Money supply
ການສະໜອງ(ອຸບປະທານ)ເງິນຕາ, ປະລິມານເງິນສະໜອງໃຫ້ Synonym: Quantity of money
75. Multilateral aid
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍຝ່າຍ
67. Monopolistic competition
ການແຂ່ງຂັນແບບຜູກຂາດ
76. Multilateral trade
ການຄ້າຈາກຫຼາຍຝ່າຍ
68. Monopolistic power
ອຳນາດການຜູກຂາດ
77. Multiplier
ຕົວທະວີ
69. Monopoly
ການຜູກຂາດ (ພຽງຜູ້ດຽວ)
 to main page About Top 10 Dictionaries Feedback  top of page
© 2008 Sounay Phothisane