ເສດຖະສາດ ອັງກິດ-ລາວ
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

selected terms: 954 page 32 of 48
621. Monetary theory
ທິດສະດີເງິນຕາ
631. Moral hazard
ແນງຄິດລະເຫລີງ (ຜົນຮ້າຍຈາກແນວຄິດລະເຫລີງ) Synonym: Imperfect information
622. Monetary union
ສະຫະພາບເງິນຕາ, ການຮ່ວມເງິນຕາ
632. Mortgage
ການຊວດຈຳ, ຈຳນອງ, ຈຳນຳ
623. Money
ເງິນ
633. Most Favoured Nation Clause (MFN)
ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດກ່ຽວກັບສິດພິເສດທາງການຄ້າ
624. Money market
ຕະຫຼາດເງິນຕາ
634. Multilateral aid
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍຝ່າຍ
625. Money supply
ການສະໜອງ(ອຸບປະທານ)ເງິນຕາ, ປະລິມານເງິນສະໜອງໃຫ້ Synonym: Quantity of money
635. Multilateral trade
ການຄ້າຈາກຫຼາຍຝ່າຍ
626. Monopolistic competition
ການແຂ່ງຂັນແບບຜູກຂາດ
636. Multiplier
ຕົວທະວີ
627. Monopolistic power
ອຳນາດການຜູກຂາດ
637. Narrow money
ເງິນໃນຄວາມໝາຍແຄບ (ແອບຫນຶ່ງ), ເງິນໃນວົງແຄບ
628. Monopoly
ການຜູກຂາດ (ພຽງຜູ້ດຽວ)
638. Nash equilibrium
ຄວາມ​ສົມ​ດຸນ​ແບບ​ແນ​ດສ໌
629. Monopsony
ຜູ້ຊື້ຜູ້ດຽວ
639. National debt
ໜີ້​ສິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ
630. Moonlighting
ການເຮັດວຽກນອກ
640. National income
ລາບ​ໄດ້​ແຫ່ງ​ຊາດ
 to main page About Top 10 Dictionaries Feedback  top of page
© 2008 Sounay Phothisane