ເສດຖະສາດ ອັງກິດ-ລາວ
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

M1 M2 M3 MA ME MF MI MO MU
MOD MON MOO MOR MOS
selected terms: 21 page 1 of 2
1. Model
ແບບ, ແບບຈຳລອງ, ຮູບແບບ, ແບບຢ່າງ, ຕົວແບບ
11. Money
ເງິນ
2. Modern sector
ຂະແໜງທີ່ທັນສະໄໝ
12. Money market
ຕະຫຼາດເງິນຕາ
3. Monetary
ເງິນຕາ
13. Money supply
ການສະໜອງ(ອຸບປະທານ)ເງິນຕາ, ປະລິມານເງິນສະໜອງໃຫ້ Synonym: Quantity of money
4. Monetary authorities
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເງິນຕາ, ທະນາຄານກາງ
14. Monopolistic competition
ການແຂ່ງຂັນແບບຜູກຂາດ
5. Monetary base
ຖານເງິນຕາ Synonym: Base money
15. Monopolistic power
ອຳນາດການຜູກຂາດ
6. Monetary growth
ການເຕີບໂຕ(ຂະຫຍາຍຕົວ)ຂອງເງິນຕາ
16. Monopoly
ການຜູກຂາດ (ພຽງຜູ້ດຽວ)
7. Monetary policy
ນະໂຍບາຍເງິນຕາ
17. Monopsony
ຜູ້ຊື້ຜູ້ດຽວ
8. Monetary system
ລະບົບເງິນຕາ
18. Moonlighting
ການເຮັດວຽກນອກ
9. Monetary theory
ທິດສະດີເງິນຕາ
19. Moral hazard
ແນງຄິດລະເຫລີງ (ຜົນຮ້າຍຈາກແນວຄິດລະເຫລີງ) Synonym: Imperfect information
10. Monetary union
ສະຫະພາບເງິນຕາ, ການຮ່ວມເງິນຕາ
20. Mortgage
ການຊວດຈຳ, ຈຳນອງ, ຈຳນຳ
 to main page About Top 10 Dictionaries Feedback  top of page
© 2008 Sounay Phothisane