ເສດຖະສາດ ອັງກິດ-ລາວ
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y Z

C. CA CE CH CI CL CO CP CR CU
selected terms: 108 page 1 of 6
1. C.I.F.
ເບິ່ງ: Cost, Insurance and Freight See also: Cost, Insurance and Freight
11. Capital gearing
ການຈັດສັນເງິນທຶນ Synonym: leverage
2. Capital
ທຶນ
12. Capital goods
ສິນຄ້າທຶນ
3. Capital account
ບັນຊີທຶນ
13. Capital inflow
ກະແສທຶນເຂົ້າ
4. Capital accumulation
ການສະສົມທຶນ
14. Capital market
ຕະຫຼາດທຶນ
5. Capital asset
ຊັບສິນທຶນ
15. Capital movements
ການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນທຶນ (ລະຫວ່າງປະເທດ)
6. Capital budget
ງົບປະມານການລົງທຶນ
16. Capital outflow
ກະແສທຶນອອກ
7. Capital equipment
ອຸປະກອນທຶນ
17. Capital requirements
ຄວາມຕ້ອງການທຶນ, ທຶນໂດຍບັງຄັບ
8. Capital expenditure
ລາຍຈ່າຍເປັນທຶນ, ລ່າຍຈ່າຍລົງທຶນ (ລາຍຈ່າຍກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ)
18. Capital resources
ຊັບພະຍາກອນທຶນ
9. Capital flight
ການຍ້າຍທຶນໜີອອກນອກປະເທດ
19. Capital structure
ໂຄງປະກອບຂອງທຶນ
10. Capital formation
ການສ້າງທຶນ
20. Capital-intensive sector
ຂະແໜງ (ພາກສ່ວນ) ການຜະລິດທີ່ໃຊ້ທຶນຫຼາຍ (ເຂັ້ມດ້ານທຶນ)
 to main page About Top 10 Dictionaries Feedback  top of page
© 2008 Sounay Phothisane